xoves, 23 de abril de 2020

LENDO A CERVANTES


23 DE ABRIL 2020.


UN FERMOSO NOME CERVANTINO

 (Ilustración de G. Doré sobre as damas no pazo da Cova de Montesinos. Todas as fotos están tiradas de Internet)O nome, xa volo digo ao primeiro, é Belerma; o personaxe aparece no episodio da Cova de Montesinos (cap. XXIII da 2ª parte do Quijote), preséntaa Cervantes xa vella e murcha, e é nesas cando recibe o corazón conservado en sal do home que a amara en vida, Durandarte, de mans do curmán del, Montesinos. Ben, confeso francamente que o episodio me seduce moito. Moito nos gusta relelo e moito nos fai pensar sempre que o tomamos e depositamos no noso pensamento. Naturalmente, nin somos os primeiros nin seremos os derradeiros. Misterios da literatura e/ou da condición humana. O interese recente polo nome de Belerma débese a que nestes tempos andamos ás voltas cun libro sobre nomes propios e quixemos integrar ese eufónico nome, Belerma… Mais non atopamos unha explicación satisfactoria sobre o seu étimo. Emporiso, imos proceder de tal maneira que deixaremos a cuestión etimolóxica para o final. Primeiro retomemos o tema do corazón amojamado que se entrega como prenda de amor. Salvando o adxectivo en cursiva -é un castelanismo, de aí a cursiva, en galego teriamos que dicir algo así como ‘mirrado, rechumido’- o tema ou mellor, o motivo do corazón que se tira do corpo dun dos amantes ou amadores para darlle ao outro, non é invención cervantina. É de supoñer que o noso universal, e de estirpe galega, autor o tomou ao dereito do romanceiro hispánico. En realidade, podemos engadir, de alí e mais tamén do Amadís. Dunha e doutra fonte bebería. Bebeu, si, sen dúbida ningunha. Ir máis atrás no tempo (téñase en conta que os romances máis vellos co tema de Belerma e o corazón que lle quere mandar Durandarte dátanse como moi cedo no XV, e a versión que conservamos do Amadís en castelán -nada sabemos sobre se Cervantes puido ler a versión en portugués, ou en galego-portugués- é de principios do XVI), ir máis atrás no tempo é aventurado… Quer dicir, puido coñecer Cervantes algunha vella versión da Demanda do santo Graal? Dubidámolo moito -se fose así por forza habería un comentario no escrutinio do capítulo VI da primeira parte da súa magna obra- e non podemos nin debemos aventurar nada. Ora ben, conste en acta que -no que nós sabemos- aí, nese tesouro literario escrito nalgún lugar do occidente hispano a fins do XIII, gárdase un dos máis vellos testemuños literarios hispánicos do motivo fermosísimo do corazón que un ser amado deixa mandado que se separe do resto do barro mortal que envolve o espírito e se lle entrega ao outro ser amado.

-Pois ora vo-lo direi –disse a raínha-. Eu bem vejo que som morta e nom hei cras a chegar aàmanhã; e bem vos digo que nunca fui leda tanto de novas coo destas. E de outra parte, pesa-me sobejo que o nom  posso  veer  ante  que  moira;  ca  me  semelha  que,  se  o  visse,  que  mia  alma  seria  mais  leda.  Eporque eu quero que ele veja e saiba que de sa viinda mi praz e que moiro com pesar e que de grado oqueria veer, se podesse, porém eu vos rogo que, tam toste que eu moira, que me tiredes o coraçom e quelho levedes em este elmo que foi seu; e que lhi digades que, em remembrança de nossos amores, lhe envioo meu coraçom, que nunca ele o esqueceu. Aquele dia mesmo, passou a a raínha Genevra e a donzela fez o seu mandado.

“Da entrega do coraçom de Genevra”, A demanda do Santo Graal. (en “Umha história da língua” de José Manuel Barbosa: http://agal-gz.org/faq/lib/exe/fetch.php?media=contributos-pgl:uma_historia_da_lingua.pdf)(Xenebra e Lanzarote, último encontro. Cadro de Dante G. Rosetti)  

Se queredes xogar ás simetrías podiamos ver cal é a última vez que documentamos isto mesmo (sen importarnos se é el ou ela quen doa o corazón, vistes que na Demanda é a raíña Xenebra quen o dá, mentres que Belerma recibe). Se vos prace, dígovos que no que nós sabemos, é a coruñesa dona Xoana de Vega quen recibe e fai que depositen xunta ela o corazón do seu amado esposo. Dª Xoana morreu en 1872. 

 (Retrato de Dª Juana de Vega)
Non sabemos cando rematou este costume… Agora rexe tamén o hábito de converter a materia orgánica, tras falecer a persoa, en cinzas. Co tempo, pódese facer un diamante… Fixádevos: malia ser merecente de respecto, pódese ironizar igualmente. Do mesmo xeito puido moi ben ironizar Cervantes co sal, a mojama e a Belerma feita unha vella… Non discuto esa ironía, Cervantes non pode subtraerse ao xenio satírico, á fartura da repetición por enésima vez dos mesmos tópicos, pero igual puido amar o motivo básico. O amor alén da morte. O polvo serás pero polvo enamorado. Agora que estamos vendo morrer os nosos maiores, é un bo momento para insistir: vellos seremos ou vellos somos pero a capacidade de amar non prescribe, non caduca, e quen di iso di a dignidade humana. O corazón nunca envellez, di o refrán galego.

E con isto, pasemos á segunda parte: a etimoloxía do nome Belerma. Contábavos antes que non logramos atopar nada convincente ou satisfactorio. Vaguidades sen concretar si. Por exemplo: lemos en Internet que Kaye D. Hennig pensa nunha composición de Bel ‘bela’ + Erma ‘Mary’. Tamén hai quen pensa nunha composición: Belle + armée ‘a bela armada’, tendo en conta que nalgún romance Belerma simboliza a dama sans merci -ou dama cruel que xoga cos sentimentos do home-. Pódese relacionar con Belarmino, pensar polo tanto no latín bellam almam. Nun blog lemos:

Belerma es fonetización de su equivalente franco, y que no describo por huir prolijidad. Significa “La más bella de las mujeres” (http://oficiodescribir.blogspot.com/2018/12/belerma-y-durandarte-en-la-mancha-la.html).

Nalgún momento sopesamos a posibilidade de ver unha raíz celta: a raíz teonímica BEL-, presente en Belenus, Belinus, Beleinos, Bellenos, Bellinus, formas todas ben documentadas na Galia central, e que na Hispania certos autores queren ver en topónimos asturianos, como Beleña, Beleño, e incluso hai quen percibe este teónimo en Iruña-Veleia 1. Algún estudoso, de feito, deixou dito que o tema este dos amores enchoupados de dramatismo e tristeza de Durandarte e Belerma, é máis bretón ca carolinxio2. Porén, Montesinos é un personaxe de raigame carolinxia (Donde se encuentra realmente el fondo de los romances de Montesinos es en la canción de Aiol, y Gastón París ha notado perfectamente las semejanzas, di Menéndez Pelayo) e Durandarte ou Durandal fórmase sobre o nome da espada de Rolán, aínda que, como ben recorda o erudito cántabro, el cambio de la espada de Roldán en nombre de un héroe (que ya estaba hecho en la canción de Reinaldos o de los hijos de Aymón, donde se habla de « Durendal l'amiré ». E con todo, debemos aínda engadir, o nome de Belerma só se documenta -salvo erro noso- en ámbito hispánico ou ibérico. Nace e prolifera no romanceiro -vello e novo- e chega a Cervantes (e outros autores con nome propio, como Góngora e Lope3). Fóra desta esfera e con anterioridade a Cervantes non o documentamos.

E se cadra, a clave da cuestión nuclear para os nosos intereses, o étimo da voz tan eufónica e literaria, Belerma, é aí, nos vellos romances, onde se encontra agachada. En 1980, o filólogo Diego Catalán Menéndez Pidal, neto do ilustre coruñés, ten a inmensa fortuna de escoitar como un ancián asturiano, o señor Anselmo García, lle recita unha nova variante sobre o tema dos dous amigos, Durandarte e Montesinos:

Caminaba Montesinos por una verde montaña, / con el fusilín al hombro como aquel que va de caza, / y encontrara un hombre muerto en par de una verde faya. / No conoce el caballero por mucho que lo repara, / que le conturban la vista las cintas de la elada. / Le levantó el sombrero y  le descubrió la cara. /-¡Oh mi amigo Montesinos, mal nos fue en esta batalla, / que mataron a Guarín, capitán de nuestra escuadra! / Me sacas el corazón por la más pequeña llaga, / lo llevas al Paraíso, a donde Guillerma estaba. / -Guillerma estaba en Paraíso de doncellas enrodeada. / -¡Ay triste de mí, cautiva, ay triste de mí, cautada, ay triste de mí, aburrida, algún mal se me acercaba; / ahí viene Montesinos embozado en una capa! / -Lo primero que pregunta: -Tu primo ¿cómo quedaba?/ -Mi primo quedaba bueno, mi primo bueno quedaba,  / mi primo quedaba muerto, en par de una verde faya. / Aquí traigo el corazón, yo mismo yele sacara, / y  al mismo tiempo te traigo esta siguiente palabra: / Que el que muerto te lo umbia, vivo no te lo negara.-/ Al oír esta palabra, Guillerma cae desmayada. / Ni con vino ni con agua no fueron a recordarla. (Diego Catalán. Arte poética del Romancero oral II. Memoria, invención, artificio. En: https://cuestadelzarzal.blogia.com/2010/120501-3.-2.-el-coraz-n-de-durandarte-tema-a-n-vivo-en-la-monta-a-asturiana.php) (Diego Catalán Menéndez Pidal)


Ese mesmo ano inda recolleu o equipo de Diego Catalán, sempre en Asturias, unha outra variante, Guelerma:

Caminaba Montesinos  por una verde montaña; // alcontrara un hombre muerto  al pie de una verde faya, //No le pudió conocer,  por mu-cho que lo repara.// [ ... ]  [ ... ] //Le sacara el corazón  por la más chiquita llaga,  se lo llevara al castillo 1 donde la Guelerma estaba''. (Versión de Tablado, dicha por Elena Ramos, 48 años. Recogida por Diego Catalán, María Luz García Parra, Ana María Martins y Eduardo Silverino, el 30 de junio de 1980.)Esa variante onomástica que vemos aquí documentada, Guillerma por Belerma, fainos pensar nunha etimoloxía distinta. Evidentemente, caben dous enfoques: ou consideramos que Guillerma é unha modificación feita sobre Belerma, unha variante producida pola transmisión oral ao longo dos tempos, unha asimilación, digamos dunha forma inusual e rara (Belerma) a unha algo máis familiar (Guillerma  non é común, pero si a forma masculina e a derivada Guillermina), ou consideramos que Guillerma é unha especie de xoia arcaica, un caso de conservacionismo lingüístico, que cadra ben ao lugar montañoso e afastado en que se recolleu o romance. Querémonos aproximar a este segundo punto de vista. Certezas non temos, pero évos o que hai. Unha hipótese máis. Hai que ter en conta que o Gu- e o W/V- procedentes de xermanismos conmutan no sistema, na diacronía: Vimara/Guimarei, Guimaraes, por exemplo. Este nome que nos ocupa vémolo escrito en documentos medievais tanto con G- como con V-:

domna Guillelma de Monta Catano (séc. XIII, CODOLGA); Mãdo a filloſ de Guillelma Fernãdez o ſeu quiñũ per cabeza ĩ Liz. (Corpus Xelmírez); Vilelma, Domingo Gunçaluez e Domingo Iohannis e Matheu Fernandez de ... (Xelmírez, 1278)

E nun texto medieval latino volvemos atopar unha variante, moi posiblemente deste mesmo nome feminino, esta vez con W-:

Lite contestata et juratum de calumpnia inter Vilelmam Trevellam et Vidaletum Judæum,... quod Wilelma Trevella percussit eum... Ad probandum quod Vidaletus vocaret Na Trevellam putam, vetulam, merdosam... Na Vinceza testis jurata dixit, etc. Na Cap de Compainna...NaBannieira testis, etc. (Texto de 1217, citado por Du Cange, en: https://es.scribd.com/doc/98773253/Du-Cange-N)O paso de l (en Vilelma) a r (Velerma -forma por certo, tamén ben documentada no romanceiro hispano), non supón ningún problema filolóxico, por disimilación (ao haber dúas consoantes seguidas iguais, a segunda troca por outra líquida: é algo relativamente frecuente, por exemplo o sufixo -al troca en -ar, cando hai outro l, como pasa en ocular).

E isto, amigos, é todo por hoxe. Só me resta amosarvos un curioso documento que atopei de pura casualidade, máis recente, non medieval, onde volvemos ver o troco Guillerma/Velerma.

A portada dese libro é esta:


(Noutro lugar deste libro dise que ese nome, Velerma de la Cruz, aparece nun informe-libro de 1763)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NOTAS:

(1): Vid. “Lo pagano y lo cristiano en Iruña-Veleia:  una perspectiva contextual”, en: http://euskararenjatorria.net/wp-content/uploads/2016/06/14_Mikel_Larra%C3%B1aga_Arregi_ponentzia_osoa.pdf.

(2): Pero en conjunto estas composiciones no son muy épicas, ni acaso muy antiguas, no precisamente por el cambio de la espada de Roldán en nombre de un héroe (que ya estaba hecho en la canción de Reinaldos o de los hijos de Aymón, donde se habla de « Durendal l'amiré »), sino por el sentimentalismo galante, que es más propio del ciclo bretón o de los libros de caballerías compuestos en España a su imagen y semejanza, que de las rudas narraciones carolingias (M. Menéndez y Pelayo, en: Obras completas de Menéndez Pelayo. Biblioteca virtual de polígrafos. Capítulo XL. Romances. http://www.larramendi.es/i18n/corpus/unidad.do?idCorpus=1000&idUnidad=100395&posicion=1)

(3): Diez años vivió Belerma/ con el corazón difunto/ que le dejó en testamento /aquel francés boquirrubio /  Contenta vivió con él, /  aunque a mí me dijo alguno / que viviera más contenta /  con trecientas mil de juro. /  A verla vino doña Alda, /  viuda del conde Rodulfo, /    conde que fue en Normandía (…) (comezo dun romance burlesco de Góngora, datado en 1582). En Lope de Vega aparece un personaxe chamado Belerma na comedia El casamiento en la muerte (1604) de Lope de Vega. E con posterioridade aínda se publicou unha comedia burlesca, El amor más verdadero (Durandarte y Belerma) (Madrid, 1679), dun tal «Mosén Doctor Guillén Pierres».Ningún comentario:

Publicar un comentario